REGULAMIN DOMU

REGULAMIN DOMU PIELGRZYMA

im. Jana i Dory Fedoruk przy sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie

Dom Pielgrzyma jest własnością Caritas Diecezji Siedleckiej. Z uwagi na obecność w nim kaplicy Najświętszego Sakramentu, jest miejscem szczególnym. Wszyscy Goście, niezależnie od ich indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego charakteru Domu Pielgrzyma oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady przebywania Gości na terenie Domu Pielgrzyma oraz odpowiedzialności od chwili ich przybycia. Z chwilą przybycia do Domu Pielgrzyma Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Ze względu na religijny charakter posiłki oferowane w Domu Pielgrzyma w piątki będą przygotowywane zgodnie z zasadą wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Domu Pielgrzyma.
 4. Wyciąg z Regulaminu jest dostępny w recepcji, a cały Regulamin na stronie internetowej www.dompratulin.pl

§2 Doba hotelowa

 1. Pokoje w Domu Pielgrzyma wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa w Domu Pielgrzyma trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
 2. Zgłoszenie przedłużenia pobytu powinno nastąpić możliwie najszybciej i jest dodatkowo płatne. Recepcja może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.

§3 Zameldowanie

 1. Korzystający z usług Domu Pielgrzyma są zobowiązani do zameldowania w Recepcji.
 2. Recepcja jest czynna od godz. 8.00 do godz. 20.00. Przyjazd Gości spodziewany jest do godz. 20.00. Późniejszy przyjazd należy zgłosić wcześniej w Recepcji. W przypadku braku zgłoszenia późniejszego przyjazdu Recepcja może udostępnić zarezerwowany pokój innym osobom uznając, że nastąpiła faktyczna rezygnacja z dokonanej rezerwacji.
 3. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim także wtedy, jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należność w Recepcji.
 4. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie Domu Pielgrzyma, chyba że za wyraźną zgodą pracowników Recepcji.

§4 Rezerwacje i płatności

 1. Należność za wynajmowany pokój w Domu Pielgrzyma należy uiścić w Recepcji w chwili zameldowania za cały okres przewidywanego pobytu.
 2. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. Rezerwacja jest gwarantowana po wpłacie zaliczki.
 3. Dom Pielgrzyma zobowiązuje się do przyjęcia Gości, którzy we właściwy sposób dokonali rezerwacji noclegu i/lub posiłków oraz potwierdzili ją wpłatą zaliczki.
 4. Dom Pielgrzyma uznaje, że w przypadku, gdy nie wpłynęła zaliczka w terminie wskazanym w p. 7, jest zwolniony z utrzymywania dokonanej rezerwacji i może anulować dokonaną rezerwację.
 5. Zaliczka i/lub wpłata będzie zwrócona jeśli rezerwacja zostanie odwołana w terminie najpóźniej 21 dni przed planowanym pierwszym dniem pobytu.
 6. Dom Pielgrzyma może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, albo wyrządził szkody na mieniu Domu Pielgrzyma lub mieniu osób.

§4. Postanowienia porządkowe

 1. W Domu Pielgrzyma cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-7.00.
 2. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Gości Dom Pielgrzyma jest monitorowany.
 3. Na terenie całego Domu Pielgrzyma obowiązuje bezwzględnie zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających. Miejsce przeznaczone do palenia papierosów znajduje się na zewnątrz budynku. Dom Pielgrzyma jest wyposażony w czujniki dymowe, reagujące m.in. na dym papierosowy, uruchamiające alarm. Kosztami nieuzasadnionego przywołania Straży Pożarnej będą obciążani Goście, którzy zdarzenie takie sprowokują.
 4. Do Domu Pielgrzyma nie można przyjeżdżać ze zwierzętami.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyjąć kartę, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 6. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, bez uzyskania wyraźnej zgody pracowników.
 8. Zabrania się hałasowania na terenie Domu Pielgrzyma, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

§5. Odpowiedzialność materialna Gości Domu Pielgrzyma

 1. Goście Domu Pielgrzyma ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za szkody przez nich spowodowane. Koszty związane z ich naprawą zobowiązani są pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma na żądanie pracowników.
 2. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Pielgrzyma pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Zauważone w pokoju usterki Goście zobowiązani są zgłosić w Recepcji natychmiast po zakwaterowaniu. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń Dom Pielgrzyma ma prawo suponować, że uszkodzenia zgłoszone później zostały dokonane przez Gości podczas ich pobytu i może postępować zgodnie z zasadami określonymi w §6 p. 1.
 4. Recepcja Domu Pielgrzyma jest zobowiązana, o ile jest to możliwe, do zamiany pokoju zarezerwowanego przez Gościa na inny tej samej klasy, w przypadku zgłoszenia uszkodzeń, które uniemożliwiają korzystanie z niego.
 5. Dom Pielgrzyma nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności czy innych przedmiotów wartościowych.
 6. Parking przeznaczony do użytku Gości Domu Pielgrzyma jest parkingiem niestrzeżonym. Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych. Goście w dochodzeniu swoich roszczeń mogą skorzystać w Recepcji z zapisu monitoringu parkingu przed Domem Pielgrzyma.
 7. Niektóre koszty, którymi Dom Pielgrzyma może obciążyć osoby lub odpowiedzialnych za grupy, w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania Regulaminu i dokonanych zniszczeń:
  Nieuzasadnione przywołanie Straży Pożarnej np. przez palenie papierosów w pokoju   600 zł
  Wyłączenie pokoju z użytku przez palenie papierosów, powodując konieczność malowania   1000 zł
  Zgubienie karty Inne koszty zniszczeń   50zł wg. szacunku kosztów

§6 Postanowienia końcowe

 1. Dom Pielgrzyma może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia Regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Domu Pielgrzyma, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Pielgrzyma.
 2. Goście wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO, jak również Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) przez Fundację Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Duszpasterskie „ARKA”, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce, będącego administratorem Domu Pielgrzyma, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rezerwacji, zameldowania, skorzystania z noclegu i zrealizowania płatności (w tym wystawienia dokumentów księgowych), czy korzystania z innych usług świadczonych przez Dom Pielgrzyma. Goście mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.